Εταιρικό Προφίλ
perif_profile.jpg

Η Περιφερειακή Σ.Π.Ε. Λευκωσίας Λίμιτεδ είναι συνεργατικό μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Από την 01/01/2008 η Περιφερειακή Σ.Π.Ε. Λευκωσίας Λίμιτεδ είναι συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ – Κεντρικό Φορέα.

Η λειτουργία της Περιφερειακής Σ.Π.Ε. Λευκωσίας Λίμιτεδ ως συνεργατικό μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διέπεται από τον Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και Θεσμούς, τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών, τους όρους της συμφωνίας σύνδεσης με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ – Κεντρικό Φορέα και τους Ειδικούς Κανονισμούς της Εταιρείας οι οποί εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ταμείο Υποτροφιών «Γιάννη Γρούτα»

Η Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας Λίμιτεδ στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς προσφέρει 10 υποτροφίες αξίας €2.500  η κάθε μια. Οι υποτροφίες προσφέρονται, για αναγνωρισμένους κλάδους σπουδών, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 σε νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου Υποτροφιών Γιάννη Γρούτα, δικαιούχοι είναι μέλη, πελάτες, παιδιά των μελών ή πελατών της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας Λίμιτεδ.

Τα προσόντα των αιτήτών και οι προϋποθέσεις για παραχώρηση των υποτροφιών σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου Υποτροφιών Γιάννη Γρούτα είναι τα ακόλουθα:
• Απόφοιτος αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  σχολείου της Κύπρου ο οποίος απεφοίτησε κατά τη τελευταία διετία.
• Ελάχιστη γενική βαθμολογία απολυτηρίου 16/20 ή αντίστοιχο σε άλλη   κλίμακα.
• Διαγωγή Κοσμιοτάτη.
• Εξασφάλισε θέση σε αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού πτυχιακού επιπέδου.
• Η υποτροφία παραχωρείται σε κάθε άτομο μόνο μία φορά.
• Η οικονομική κατάσταση/εισοδήματα του αιτητή και της οικογένεια του.
• Αποκλείονται από δικαιούχοι όσοι είναι μέλη της Δεκαπενταμελής Επιτροπείας, του  προσωπικού, και συγγενείς Α’ βαθμού των μελών της Δεκαπενταμελής Επιτροπείας και του προσωπικού της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας Λίμιτεδ.

Οι ενδιαφερόμενοι για εξασφάλιση υποτροφίας πρέπει να υποβάλουν στην εταιρεία τα πιο κάτω έντυπα και πιστοποιητικά.
• Ειδικού τύπου αίτηση πλήρως συμπληρωμένη που προμηθεύονται από τη  Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας Λίμιτεδ.
•  Πιστοποιητικό Γεννήσεως        
• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης      
• Βεβαίωση φοίτησης σε Ανώτερό/Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  
• Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής – για άνδρες μόνο 
• Πιστοποιητικό ετήσιων ακαθάριστων απολαβών αιτητή/ριας, συζύγου και γονέων
• Άλλα πιστοποιητικά επιτυχίας που κρίνετε ως αναγκαία να αναφερθούν  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν  την αίτηση και να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες από οποιονδήποτε κατάστημα της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας Λίμιτεδ.

Οι  αιτήσεις   θα    πρέπει  να  υποβληθούν   το  αργότερο  μέχρι  και   την 26η Οκτωβρίου 2012, στο  γραφείο του Γραμματέα / Γ. Διευθυντή της Περιφερειακής ΣΠΕ Λευκωσίας Λίμιτεδ στο κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας.

Από την Δεκαπενταμελής Επιτροπεία

Internet Banking

internet banking
Καλωσήρθατε στο i-banking. Στην Ηλεκτρονική Τράπεζα της Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Λευκωσίας Λίμιτεδ
Welcome to the Internet Banking of Periferiaki Coop Ltd. Please click below to log-in

Click here

Δίκτυο Καταστημάτων

map

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : Συνεργατισμού 1, 2572 Πέρα Χωρίο,
Τηλ: 22441000, Φαξ:22524510

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΕΡΙΟΥ :
Στροβόλου 40Β, 2480 Τσέρι,
Τηλ:22380622, Φαξ: 22380638
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΥΜΠΙΩΝ :
Γρ. Αυξεντίου 25, 2566 Λύμπια,
Τηλ:22441155, Φαξ:22525565
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ :
Γρ. Αυξεντίου 37, 2563 Αλάμπρα, Τηλ: 22524341, Φαξ:22525700
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΤΣΙΑΤΗ :
2564 Κοτσίατης,
Τηλ: 22523080, Φαξ:2252633
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΛΙΟΥ :
Ευαγγελίστριας 2, 2540 Δάλι,
Τηλ: 22413000, Φαξ:22523400
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ :
Φλωρίνας Παπακώστα 2, 2548, Καλλιθέα, Δάλι, Τηλ: 22413150, Φαξ:22489172
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ : Πυροϊου 4, 2573 Ποταμιά,
Τηλ: 22526681, Φαξ:22526317